Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану міста Бібрка Перемишлянського району Львівської області

Бібрська міська рада повідомляє про оприлюднення заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної  оцінки проєкту містобудівної документації – генерального плану міста Бібрка Перемишлянського району Львівської області.

          Громадське обговорення заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану міста Бібрка Перемишлянськогорайону Львівської областібуде проводитись  з 9 листопада 2020 року по 23 листопада 2020 року.

Пропозиції  громадськості  до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану міста Бібрка Перемишлянського району Львівської області подаються у письмовій формі до Бібрської міської ради  у строк з 9 листопада 2020 року по 23 листопада 2020 року:

81220, Львівська область, Перемишлянський район, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22

Тел. (03263) 4-32-35

Електронна пошта: bibrka.rada@gmail.com

Офіційний вебсайт:http://www.bibrka-rada.gov.ua/

 

 

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

генерального плану

міста БібркаПеремишлянського району Львівської області

 

 

1. Загальні положення

Замовник СЕО:Бібрська міська рада.

81220, Львівська область, Перемишлянський район, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22

2. Вид  та основні цілі документа державного планування

Генеральний план міста Бібрка Перемишлянського району Львівської області- містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Генеральний план є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища,  а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Проєктні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, що провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на територіїмістаБібрка.

До сфери охоплення СЕО проєкту генерального плану містаБібркавідноситься оцінка наслідків для довкілля, в тому числі для здоров’я населення, від реалізації проєктних рішень.

Згідно «Схеми планування території Львівської області»(Київ,2009), територія Перемишлянського району, в тому числі м. Бібрка, входить доскладуПрикарпатського планувального району з центром у м. Дрогобич. У системі культурно-побутового обслуговування місто відіграє роль первинного центру.

 

3. Характеристика існуючого стану навколишнього середовища.

 

Бібрськаміськаоб’єднана територіальна громада створена 23 грудня 2018 року (7 рад, що об’єдналися –Бібрська міська рада, Великоглібовецька, Ланівська, Романівська, Свірзька, Стрілківська, Соколівська сільські ради). Площа громади – 311,9 кв. км, кількість населення – 13615 осіб (сільське населення - 9787, міське – 3828 осіб).Відповідно до розпорядження КМУ «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області» до складу громади також увійдуть Новострилищівська селищна рада, Баковецька, Кніселівська та Суходільська сільські ради.

Місто Бібрка розташоване у південно-східній частині Львівської області на відстані 22 км від районного центру - м. Перемишляни та 36 км від обласного центру - м. Львів. Площа території м. Бібрка становить 170,0 га, чисельність постійного населення на 01.01.2020 року складала близько 4300 осіб.

Клімат району розміщення м. Бібрка помірно-континентальний з лагідною зимою і досить частими відлигами, ранньою та тривалою весною, помірним теплим літом і теплою осінню. Середня сума атмосферних опадів складає 650-664 мм.Пересічна температура січня -4,2 - -4,8 °С, липня +17,4 - +18,2 °С. Період у році з температурою понад +10°С становить 150-160 днів. Перемишлянський район розміщений у зоні достатнього зволоження. Середньомісячна сума атмосферних опадів складає 631-767 мм на рік, а максимальна кількість їх випадає у червні, липні, серпні.

Дана територія в географічному відношенні належить до природної області Волино-Подільської височини, що являє собою найбільш високу сильно розчленовану частину Подільської височини, особливо його північній уступ «Гологори», що служить головним вододілом між Чорним і Балтійським морями, із складною геологічною будовою. По території району проходить головний європейський вододіл. Тут протікають річки: Гнила Липа, Нараївка, Свірж, Золота Липа, Бібрка, Давидівка (ліві притоки Дністра). Абсолютні висоти досягають 400-500 метрів.Найвища точка знаходиться на території Романівської сільської ради - гора Камула (471м).

Загалом район відноситься до Лісостепової зони, а зокрема до Східноєвропейської провінції з геоботанічними районами Вороняцьких букових лісів — від Львова до долини р. Ікви; Щирецьких дубових лісів; Миколаївсько-Бережанських дубово-грабових лісів; Бурштинських дубовограбових лісів і частиною Рогатинського Опілля, у якій лежать Пустомитівський, Миколаївський, Перемишлянський, Золочівський і Бродівський адміністративні райони. Характерною рисою флори цієї провінції є суттєве збільшення степових ксерофільних видів і третинних реліктів.

За структурою грунтового покриву територія відноситься до Перемишлянського природно-сільськогосподарського району, що виділяється типовим опільським ландшафтом з горбогірним мезорельєфом. В заплавах річок  поширені алювіальні суглинки і супіски, на яких місцями залягають неглибокі торфовища.

Гідрографічна сітка м. Бібрка представлена річкою Боберка (інша назва - Бібрка), довжиною 32 км, що протікає через місто з півночі на південь та впадає в річку Луг (басейн Дністра), та її притоками.

 

4. Основні екологічні проблеми території опрацювання

Основні потенційні та наявні екологічні проблеми на території містаБібрка:

Екологічна сфера

Екологічна проблема

Атмосферне повітря

Забруднення  атмосферного повітря автотранспортом.

Промислове забруднення.

Водні ресурси

Забруднення р. Боберки.

Здоров’я населення

Якість питної води.Вплив забрудненого повітря на здоров’я населення.

Поводження з відходами

Відсутність роздільного збору ТПВ. Локальні несанкціоновані сміттєзвалища.

Грунти та надра

Забруднення грунтів відходами виробництва. Забруднення грунтів хімічними речовинами.

 

5. Цілі охорони довкілля*

*(в контексті екологічної проблематики території опрацювання)

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, повязані із проєктом ДДП

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення до виявлених проблем

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту та промисловості на стан повітря.

Зменшення викидів шкідливих речовин.

Водні ресурси

 •  

р. Боберки.

Контроль за використанням агрохімії, захист природних вод від негативного впливу.

Захист підземних вод та доведення якості колодязної води до санітарних норм.

Поводження з відходами

Відсутність роздільного збору ТПВ.

Локальні несанкціоновані сміттєзвалища.

Організація роздільного збору сміття.

Зменшення  небезпечнихвластивостей промислових відходів.

Застосування інноваційного  одержання сировини або готової продукції з відходів виробництва та побутових відходів.

Ґрунти та надра

Забруднення грунтів відходами виробництва.

Забруднення грунтів хімічними речовинами.

Застосовання меліоративних, агрономічних, селекційних заходів.

Організація раціонального використання забруднених земель.

 

6. Перелік та обсяг інформації для проведення СЕО

Для розробки СЕО передбачається  використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • лабораторні дослідження стану довкілля;
 • дані моніторингу стану довкілля;
 • оцінку впливу на довкілля планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

7. Перелік та характеристика потенційних джерел впливу на довкілля, а такожможливих меж зон впливу від них

Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проєктні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Виконання стратегічної екологічної оцінки проєкту генерального плану міста БібркаПеремишлянського району Львівської області передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проєктних рішень як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови функціонування міста, а також на здоров’я населення.

Реалізація проєктних рішень генплану може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як грунт, повітря, поверхневі води, а саме:

 • зниження  якості атмосферного повітря;
 • забруднення навколишнього середовищапромисловими та побутовими відходами;
 • хімічне забруднення;
 • фізичний вплив (акустичне, світлове забруднення тощо);
 • соціальний вплив (водопостачання, умови побуту та праці тощо);
 • техногенна та/чи антропогенна дія на поверхневі, підземні води та ґрунти.

Пропозиції щодо територіального розвитку населеного пункту Бібрка передбачають розширення меж міста на 218,6 га (до 388,6га).

Містобудівне освоєння територій передбачається за рахунок відведення територій для нових об’єктів чи функціональних зон із вільних земель міста та за рахунок реконструкції, зміни цільового та функціонального призначення територій, що знаходяться у власності чи оренді фізичних та юридичних осіб.

Проєктом генплану пропонується розвиток м. Бібрка в східному та західному напрямках від існуючої забудови населеного пункту та за рахунок ущільнення на сприятливих для будівництва територіях. Оскільки населений пункт забезпечений централізованими інженерними мережами, то прокладання трас інженерних мереж в проєктовані квартали буде здійснюватись від існуючої інженерної інфраструктури.

В межах території, охопленої генеральним планом, можливе розміщення житлової, рекреаційної, виробничо-комерційної зон та зон громадських, освітніх та спортивних споруд.Також в межах містазнаходиться ряд історичних та культурних об’єктів, що мають цінність для місцевої громади, тавідомий об’єкт археологічної спадщини - історичне середмістя середньовічного міста Бібрка.

Вплив транскордонних екологічних наслідків проєктованого об’єкту на інші держави відсутній.

 

8. Розгляд виправданих альтернатив, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено

 

Генеральний план є концептуальною стадією містобудівної документації та базується на містобудівних та економічних прогнозах. Відповідно, певні рішення генерального плану, особливо щодо функціонального призначення територій, можуть коригуватись під час дії генерального плану.

Реалізація рішень генерального плану вимагає не лише наявності значних фінансових ресурсів, але перед усім – реалізації послідовної, зваженої та принципової політики розвитку міста згідно рішень генерального плану.Проте є рішення, які мають перш за все послідовно і неухильно виконуватись мешканцями міста та органами місцевого самоврядування. Насамперед, це трасування вулиць, доріг та коридорів інженерних мереж, фіксація їх у червоних лініях і неухильне дотримання даних червоних ліній у процесі проєктування.

Саме дотримання червоних ліній, заборона відведення землі та будівництва в червоних лініях мають ключове значення для сталого розвитку населеного пункту. Резервування територій вулиць, доріг в червоних лініях – це формування транспортного та інженерного каркасу міста і гарантія його майбутнього розвитку, розвитку і покращення вуличної мережі, прокладання інженерних мереж, доступу спеціального автотранспорту, забезпечення надійних транспортних зв’язків, тощо.

Важливим є дотримання функціонального зонування територій та розташування ключових об’єктів інженерної інфраструктури та комунального господарства (насосні підстанції, очисні споруди, кладовища, звалища,сміттєпереробні підприємства тощо) в місцях і зонах передбачених генеральним планом.

Дуже важливим для забезпечення радіусів доступності, комфорту проживання та правильного формування житлових районів є резервування територій для розташування об’єктів соцкультпобуту (школи, дитячі дошкільні заклади, заклади медицини тощо).

Генеральний план є основною підставою для розроблення наступних стадій проєктування під конкретні об'єкти містобудування, розроблення окремих проєктів інженерного забезпечення території, розроблення місцевих правил забудови.

На окремі житлові квартали та важливі містобудівні комплекси необхідно розробляти детальні плани територій з метою деталізації рішень генплану, встановлення червоних ліній вулиць, пропозицій щодо інженерного забезпечення задля досягнення комплексності.

Зважаючи на комплексність рішень генерального плану містаБібрка, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, транспортної мережі, головних споруд та мереж інженерної інфраструктури населеного пункту здійснюється розгляд виправданих альтернатив проєктних рішень.

Оскільки відповідність найважливішим потребам сучасності генерального плану м. Бібрка, розробленогоЛьвівським філіалом Українського державного інституту проектування міст «Діпроміст» МІНБУД «Укрзахідцивілпроект»в1992 році, втрачена, то відмова від прийняття рішення про затвердження актуального генерального плану даного населеного пункту призведе до відсутності у громади юридичного документу для регулювання містобудівної діяльності виконавчих органів, що передбачає поетапне покращення середовища населеного пункту, умов проживання і праці мешканців; визначення оптимальних параметрів подальшого розвитку міста; максимальне збереження та охорону навколишнього середовища.

 

9. Заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля

         Заходи щодо реалізації рішень генерального плану міста Бібрка слід здійснювати за умови дотримання принципів комплексного освоєння території населеного пункту.За функціональним використанням на проєктованій території міста виділені житлова (житлові квартали, громадські об’єкти, зелені насадження), господарська зона та зона об’єктів придорожнього сервісу.
             Виходячи з загальної концепції архітектурно-планувальної організації проєктованого населеного пункту, в цілому, та згідно з проєктним рішенням житлова зона міста розвиватиметься як компактне планувальне утворення на найбільш сприятливих для будівництва ділянках за рахунок освоєння нових та ущільнення існуючих територій. Підвищення якості існуючої забудови здійснюватиметься шляхом перебудови, добудови та капітального ремонту існуючої забудови.

      Інженерна підготовка та комплексний благоустрій території міста потребує удосконалення.На розрахунковий строк також передбачається реконструкція існуючих вулиць і доріг.

З метою забезпечення варіантності використання територій, встановлення переважних та допустимих видів використання територій, генеральним планом для територій підприємств, які можуть бути винесені або передбачаються для зміни функціонального призначення, передбачені варіанти щодо проєктованого функціонального зонування, а саме встановлення переважних та допустимих функцій.Зокрема виробничі об’єкти при неможливості дотримання санітарно-захисних зон можуть міняти свою основну функцію (виробництво) на торгову, комерційну чи об’єктів транспорту і придорожнього сервісу із встановленням менших санітарно-захисних зон або без них.

Забудова, що знаходиться в межах планувальних обмежень (санітарно-захисних та охоронних зон) отримує статус невідповідності та обмеженого використання, при якому не допускається збільшення статусу невідповідності, зокрема здійснення нової забудови, розвиток існуючої забудови, зокрема її реконструкція із збільшенням площі (добудова, надбудова). Будь-які заходи з реконструкції існуючої забудови повинні бути направленні на зменшення статусу невідповідності або його ліквідацію як такого.

Для даних територій встановлюється особливий обмежений режим містобудівного освоєння – не дозволяється нове будівництво на даних територіях до ліквідації чи зменшення вказаних санітарно-захисних зон (закриття цвинтаря, модернізація підприємств та зменшення їх СЗЗ, перенос ліній електропередач чи заміна їх на підземні кабельні лінії тощо).
На даний час на території міста існують планувальні обмеження у вигляді санітарно-захисних зон від існуючого кладовища - 300м, очисних споруд - 150м, виробничих територій - 50м, 100м, 500м в залежності від класу шкідливості; прибережно-захисна смуга - 25м від річки; охоронна зона від ліній електропередач 10 кВ - 10м відповідно. Тобто територія санітарно-захисних зон в межах міста складає сумарно 45,48га, що становить близько 26,7% території міста.Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов на території існуючої житлової забудови пропонуєтьсяупорядкування системи існуючих СЗЗ, нормативні параметри СЗЗ яких не витримуються, методом їх зменшення до необхідних мінімальних розмірів, у деяких випадках, при ефективному впровадженні інженерних заходів, до зовнішніх меж територій.Такі показники мають бути досягнуті завдяки екологічному орієнтуванню генерального плану, змінам економічної та екологічної ситуації у державі, переорієнтації діяльності окремих підприємств та впровадженню нових екологічних технологій.

 

10. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО:

 

 • Основні цілі генерального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування.
 • Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 • Екологічні проблеми, в тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються  генерального плану.
 • Зобов’язання  у сфері охорони  довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням  негативного впливу на здоров’я населення.
 • Заходи, які передбачається вжити  для запобігання, зменшення та пом’якшення  негативних наслідків виконання генерального плану.
 • Обгрунтування вибору  виправданих альтернатив.
 • Заходи, передбачені  для здійснення моніторингу  наслідків виконання генерального плану для  довкілля.
 • Резюме нетехнічного характеру інформації.

11. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Бібрська міська рада:

81220, Львівська область, Перемишлянський район, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22

Тел. (03263) 4-32-35

Електронна пошта: bibrka.rada@gmail.com

12.Строки подання зауважень і пропозицій

Відповідно  до статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня отримання  заяви про визначення обсягу  стратегічної екологічної оцінки генерального плану міста Бібрка Перемишлянського району Львівської області.

 

Бібрський міський голова                                                                Гринус Р.Я.