1. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”
 2. Закон України “Про інформацію”
 3. Закон України “Про доступ до публічної інформації”
 4. Закон України “Про захист персональних даних”

 

 

    Інформація для запитувачів

 1.  
  Відповідно до Розділу IV Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Бібрській міській раді забезпечується право на доступ до інформації через подання інформаційних запитів.
  .
  Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації…” (ст. 1 ЗУ “Про доступ до публічної інформації”).
  .

  Увага! Слід розрізняти питання “запит на інформацію”, що регулюється нормами Закону України “Про доступ до публічної інформації” (предметом запиту є відображена та задокументована  інформація – наприкалад рішення міської ради, розпорядження, протоколи, тощо)  - та “звернення громадян” – відповідно до Закону України “Про звернення громадян” (у даному випадку відповіді можуть надаватись у формі роз’яснень).

  ВСЕ ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

  Бібрська міськоа рада є координаційним та методичним центром щодо організації роботи з письмовими та усними зверненнями громадян, організації особистого прийому громадян міським головою. На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” веб-сторінка допоможе Вам знайти необхідну інформацію про вимоги законодавства щодо правильного оформлення звернень та організації роботи із зверненнями громадян у міській раді, порядку проведення особистого прийому громадян міським головою, посадовими особами згідно із затвердженими графіками, роз’яснень та консультацій з найбільш актуальних питань, що порушують громадяни у зверненнях.

  Ви можете також ознайомитися з результатами аналізу та узагальнення роботи із зверненнями громадян, що надійшли на ім’я Бібрського міського голови за звітній період (щоквартально, щопіврічно, за рік)

  Звертаємо Вашу увагу, що веб-сторінка є консультативною. Інформація, яку Ви надішлете в електронному вигляді не є офіційним зверненням і може бути лише взята до відома. Якщо Ви хочете отримати офіційну відповідь, інформацію або порушуєте питання особистого характеру, що потребує розгляду, Ваше звернення має бути оформлене у порядку, визначеному ст.5 Закону України „Про звернення громадян. Тому радимо звернутися з офіційним письмовим зверненням за Вашим підписом та адресою проживання на ім’я Бібрського міського голови, яке буде зареєстроване у загальному відділі Бібрської міської ради або надіслати його поштою за адресою: 81220, Львівська область, Перемишлянський район, м.Бібрка, вул. Ген. Тарнавського, 22

  На виконання п.9 ст.1 Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 та для оперативного реагування на гострі проблеми громадян в міській раді звертатися за телефоном (03263)4-32-35


  ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИСЬМОВИХ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

  1. Розгляд письмових звернень громадян у міській раді здійснюється відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”. 

  2. Звернення, зареєстровані у загальному відділі, попередньо розглядаються спеціалістом відділу та передаються на розгляд міському голові. 

  3. Звернення, оформлені без дотримання вимог статті 5 Закону України „Про звернення громадян”, повертаються заявникам не пізніше як через десять днів від дати надходження з відповідним роз’ясненням. Якщо питання, порушені у зверненнях, не входять до повноважень міського голови, вони в термін не більше п’яти днів пересилаються за належністю відповідним органам чи посадовим особам, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі, якщо звернення не містять даних, необхідних для прийняття обґрунтованих рішень, вони в той же термін повертаються громадянам з відповідним роз’ясненням. 

  4. Керівник виконавчого органів у триденний термін розглядає письмові звернення громадян та дає відповідні доручення з вирішення порушених у них питаннях. Контроль за додержанням цього терміну та терміну розгляду несе заступник міського голови. 

  5. Секретар скеровує звернення відповідальним виконавцям згідно з резолюцією міського голови. У разі, коли доручення дано кільком посадовим особам, головним виконавцем є особа, зазначена у резолюції першою, якщо в документі не обумовлено інше. Для виконання доручення їй надається право скликати інших виконавців і координувати їх роботу. 

  6. На письмове звернення заявнику обов’язково надається письмова відповідь за підписом міського голови та обов’язково вказується прізвище безпосереднього виконавця. 

  7. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом, від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Не розглядаються також скарги, подані з порушенням терміну, передбаченого законом. Скарга на оскаржуване рішення може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного місяця з часу ознайомлення громадянина з цим рішенням, але не пізніше одного року з моменту його прийняття. Якщо ж цей термін пропущено з поважної причини, він може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядали скаргу. Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним, громадянином може бути оскаржено у суді в термін, передбачений законодавством України. 

  8. Відповідно до статті 12 Закону України “Про звернення громадян” його дія не поширюється на порядок розгляду звернень, заяв і скарг громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним та трудовим законодавством. 

  9. Відповідальність за розгляд звернень громадян, відповідно до вимог чинного законодавства України, несуть посадові особи, яким доручено їх розгляд.

  10. Контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян, встановлених Законом України „Про звернення громадян”, здійснює Секретар Бібрської міської ради.

  11. Рішення про зняття звернень з контролю приймають посадові особи, які прийняли рішення про контроль, шляхом накладення резолюції “До справи” на інформації про результати розгляду звернення. 

  12. Секретар Бібрської міської ради здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян. Про результати розгляду повідомляє міського голову.

   

   

   

  ПОРЯДОК ПОДАННЯ І РОЗГЛЯДУ ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ТА ЇЇ ОТРИМАННЯ У БІБРСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

  1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

  2. Запитувачі інформації мають право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію (без пояснення причини подання запиту) в усній або письмовій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

  3. Запит, який подається на ім'я розпорядника інформації має містити: 
  3.1) ім’я (найменування) запитувача;
  3.2) поштову адресу або адресу електронної, а також поштову адресу або номер засобу зв’язку, якщо такий є; 
  3.3) загальний опис інформації або виду, назву, реквізитів чи змісту документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  3.5) спосіб отримання відповіді: поштою (вказати поштову адресу); факсом (вказати номер факсу); електронною поштою (вказати E-mail) або в усній формі (вказати номер телефону);
  3.6) підпис і дату, якщо запит подається письмово.

  4. Особам з обмеженими фізичними можливостями, інвалідністю, котрі не можуть особисто оформити письмовий запит, запит оформляє відповідальна особа з питань запитів на інформацію міської ради, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон та надання копії запиту запитувачу.

  5. Запит на інформацію реєструється посадовою особою міської ради, про що робиться відмітка в запиті (на вимогу запитувача).

  6. Виконавець зобов'язаний надати відповідь на запит на інформацію запитувачу не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
  Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У такому разі Запитувач повинен надати обґрунтоване клопотання про термінове опрацювання запиту.
  У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, міський голова може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку виконавець повідомляє Запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

  7. Інформація на запит надається безкоштовно.
  У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, Запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
  При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

  8. Міський голова відмовляє в задоволенні запиту в таких випадках:
  8.1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
  8.2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
  8.3) не дотримано вимог до запиту на інформацію;
  8.4) не оплачено витрати, пов'язані з копіюванням або друком.

  9. Відповідь про те, що інформація може бути одержана Запитувачем з загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

  10. Якщо розпорядник інформації не володіє запитуваною інформацією, але якому за характером діяльності відомо, хто нею володіє, то він зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. Строк розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

  11. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
  11.1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи відповідальної за розгляд запиту;
  11.2) дата відмови;
  11.3) мотивовану підставу відмови;
  11.4) порядок оскарження відмови;
  11.5) строк, у який буде задоволено запит;
  11.6) підпис.

  12. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

  13. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу влади або суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

  Відповідно до розпорядження міського голови „Про забезпечення доступу до публічної інформації у Бібрській міській раді”:
  Відповідальною особою за доступ до публічної інформації у Бібрській міській раді є.

  .
  1. Прийом та реєстрацію запитів в міській раді здійснює Секретар ради, що розташована на 2-му поверсі адмінбудинку (м. Бібрка, вул. Ген. Тарнавського, 22) тел (03263) 4-32-35
  2. За бажанням запитувачі можуть отримати в приймальні, або скачати за наступним посиланням зразок запиту.
  3. Відповіді на запити надаються окремими компетентними посадовими особи Бібрської міської ради, в сферу діяльності яких входить питання, порушене заявником в запиті (виконавець визначається візою міського голови). Виконавці відповідей на запити несуть інформацію за достовірність та своєчасність надання інформації.
  4. Відповідальною особою за обробку запитів та відправлення відповідей заявникам є Секретар міської ради Надія Казимирівна Федущак

  .

  Запит на інформацію, що подається до Бібрської міської ради повинен відповідати вимогам ст. 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, зокрема містити:

  1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;Закону УКраїни

  2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

  3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

  Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» в таблиці представлено сторінки сайту, які містять інформацію, що підлягає обов’язковому оприлюдненню:

  Законодавство про доступ до публічної інформації

  Реєстр публічної інформації

  Постійні комісії ради

  Рішення міської ради

  Розпорядження міського голови

  Нормативно-правові акти

  Рішення виконгавчого комітету

  Документи виконавчого комітету